Õppesuunad

Gümnaasiumiastme õppesuundadest
Paide Ühisgümnaasiumi eesmärk on ette valmistada loovaid, läbilöögivõimelisi, mitmekülgseid ja oma eesmärke teadvustada ja saavutada oskavaid isiksusi erinevates valdkondades. Paide Ühisgümnaasiumis on kolm õppesuunda Keelte õppesuund Loodusainete õppesuund Sotsiaalainete õppesuund.
Kõigi õppesuundade õpilastele on gümnaasiumis kohustusliku uurimistöö koostamisel toeks uurimistöö aluste kursus, mis algab 10.klassi kevadel ja lõpeb 11. klassis. 10. klassis läbivad kõik õpilased kursuse „Arvuti kasutamine uurimistöös“. Kõigil õpilastel on võimalik valida  kitsa või laia matemaatika vahel.

Keelte õppesuund – pakub võimalusi  maailmapildi avardamiseks  ja tolerantse isiksuse kujundamiseks keeleõppe ja erinevate kultuuride  tundmaõppimise  kaudu. Eesmärgiks on arendada õpilase esinemisjulgust ja  loovust ning töötamist meeskonnas. Õppetööga seotult  valmistatakse ette näidendeid, luulekavu, millega osaletakse teatrifestivalidel ja konkurssidel.
Kursused:
Ingliskeelne meediakursus õpetab rahvusvahelist  koostööd
Draama ja kõneõpetuse kursused õpetavad suhtlema ja annavad esinemisjulgust  (3 kursust)
Draama ja teater
Eesti folkloor
Kirjandus ja müüt
c- võõrkeel

Loodusainete õppesuund
– pakub võimalusi  maailmapildi avardamiseks, keskkonnateadliku ja loodusteadusi väärtustava isiksuse väljakujundamiseks  praktilise ja uurimusliku suunitlusega kursuste kaudu. Õpilasi õpetatakse väärtustama looduslikku mitmekesisust, kujundades neist kriitilisi ja hoolivaid, inimlikkusest lähtuvaid mõtlejaid, kes oskavad arvestada ümbritsevaga.
Kursused:
Lõimitud loodusõpe õues Keemiliste protsesside seaduspärasused
Elementide keemia
Bioloogia praktikum
Geoinformaatika
Majandusmatemaatika elemendid
Matemaatika arvutis
Teistsugune füüsika
Joonestamine
Õppekava rikastavad õpitoad, mida tehakse koostöös Tartu Ülikooli Teaduskooliga (bioloogia või füüsika olenevalt aastast)

Sotsiaalainete õppesuund
– pakub võimalusi  maailmapildi avardamiseks   inimühiskonna ajaloos toimunud protsesside tundmaõppimise ja individuaalsete, kultuuriliste ja maailmavaateliste erinevuste mõistmise kaudu. Õpilased saavad teadmisi ja oskusi ühiskonna ja majandusprotsesside toimimisest Õpitakse tundma ja väärtustama oma kodukoha ajalugu ja kultuuripärandit.
Kursused:
Euroopa  tsivilisatsioonid Euroopa välised tsivilisatsioonid
Globaliseeruv maailm
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse
Majandus-ja ettevõtlusõpe  (2 kursust)
Inimene ja õigus
Psühholoogia
Järvamaa kultuurilugu